bescomatl     David Tuggy T.     
    Textos en mösiehuali     

Puro hua Tiecuöni   


Puro hua tiecuöni

Ru Zenu Casasanero

Ini nönca cuiento oquimopubili Ru Zenu Casasanero quiemi ipa xibitl 1951, cuöc quimopiliaya quiemi 30 xibitl. Oquimojcuilfi Run Ricardo Pittman hua oquis itech itesis (1954:60-61).Burro

Puro biebentziSente tlöcatl quipiyaya sente puro biebentzī qui ayecmo tequitiya. Hua oquicajcö ca caltienco poro ocsajpa mocuepaya īchö. Pilalacme īpa tlejcoya, tlīmach quichībiliya. Itieco ayecmo īca tlajtlaniya por lalibis ye biebentzī.

Sie tunali oquibīcac cachi bejca. Ca ompa puro ocalac cuajcamac cöni nemi tiecuönime.

Sie īsi cualcö oquijtac sente tiecuöni. Quitlapojtaya bieyi īcamac. Niesiya biebeyaqui ītlancochhua.

Oquijto tiecuöni: ‘¿Tlī taxtinemi nicö īpa notlacual? Nicnequi xiquīsa īsijcö re nicö. Tlö amo, timitzcuös. Timitzcocototzas ca notlancoch.’

Nieca yulcötl onöhuat: ‘¿Tlīca tiniechcuös? Naja nicpia sente alöbos ījtic nocxi, ca niechcucohua. Tlö ticnequi, xiniechquixtili īnī alöbos.’

Tiecuöni omopacho ītlac īcxi puro biebentzī. Oquitlejcabi īcxi, oquicamatiricsac, nochi ītlancochhua oquintepiebili.

Sötiepa īnu puro opie ca motzijtzicuīni. Oyeya sötiepa bieyi ilfitl.


El león

Tiecuöni
El león
Dibujos tli nicö niesi

Dibujos tli nicö niesi bitzi de “Arte para la Alfabetización en México”, ihuöxca Instituto Lingüístico de Verano. Yejua quicajcöhua öqui quinequi ma cusörucö.

Regresar a la página principal de David Tuggy