Kalemo kaiyeʼkia akelama huʼka hapalio

Kalemo kaiyeʼkia akelama huʼka hapalio. 1970.  Ukarumpa: Summer Institute of Linguistics. 24 pages.

Alternate title

Pasin bilong lukautim ka na draiv gut


Learn all about cars

Category/Subject

Language