Èsè-odzudzu si ńnɔ́-nɛ ɛ́

Èsè-odzudzu si ńnɔ́-nɛ ɛ́. 2009.  1st edition. S.l.: s.n. 52 pages.

Autre titre

Trauma healing


Livre de traumatisme
Guérir des traumatismes
Iŋɛ́ kó ɖɔ̃nɛ yèé tsenɛ, tsí ɖi Èsè-odzudzu si ńnɔ́-nɛ ɛ́, Itsɛ́ yèé ɛgbɛ́-Kírísítò nákó tse ti nára-ɛ̀ ɛ́

Langue