Etɩ bɛdɩrɛ tí di bɛfunlɛ ewùlàlɛ-oo, ɛkapɩnta-oo, abɛɛ ɛtangba-oo, ɛdɩrɛ-te-kamasɛ ɛ̀ ba oli

Etɩ bɛdɩrɛ tí di bɛfunlɛ ewùlàlɛ-oo, ɛkapɩnta-oo, abɛɛ ɛtangba-oo, ɛdɩrɛ-te-kamasɛ ɛ̀ ba oli. 1997.  Tamale: Ghana Institute of Linguistics, Literacy and Bible Translation. 18 pages.

Catégorie

Langue